Announcing a new Book for Slide Rule Collectors:Een nieuw Boek voor Verzamelaars van Rekenlinialen:

ALRO Catalogue

    “THE ALRO CATALOGUE” …

… featuring for the first time all 52 currently known solid calculating discs and slide rules, plus the over a hundred slide charts, that were produced by the Dutch firm “ALRO” in the city of The Hague, from the mid-1930’s until the late 1990’s.

… met voor het eerst alle 52 momenteel bekende rekenschijven en rekenlinialen, plus de ruim honderd schuifkaarten, die zijn geproduceerd door de Nederlandse firma “ALRO” in Den Haag, van midden jaren dertig tot eind jaren negentig.

ALRO

 
The original ALRO calculating disc is famous for its patented assembly of fixed and moving circular parts, housed in a hinged collapsible box that was used for protection when closed, but also — when unfolded — it provided an optimal “hands-free” desk stand.

 
De originele ALRO-rekenschijf staat bekend om zijn gepatenteerde constructie van vaste en bewegende cirkelvormige delen, ondergebracht in een scharnierende, opvouwbare doos die in gesloten toestand bescherming bood, maar ook — wanneer uitgevouwen — zorgde voor een optimaal “handsfree” bureaustandaard.

We proudly announce “THE ALRO CATALOGUE” (2020), in a hardback bound book format, with more than 200 pages of descriptions, tabular data, documentary annexes, a new coding system for identification, and — most importantly — the high-resolution colour images of each and every ALRO that is known today.

Met trots kondigen wij “THE ALRO CATALOGUE” (2020) aan, in gebonden boekformaat, met meer dan 200 pagina's aan beschrijvingen, gegevens in tabelvorm, documentaire bijlagen, een nieuw coderingssysteem voor identificatie, en — het allerbelangrijkste: de kleurenafbeeldingen met hoge resolutie van elke ALRO die vandaag de dag bekend is.

“THE ALRO CATALOGUE” has been prepared and produced by Otto E. van Poelje, under the aegis of the Dutch Circle for Historical Calculating Instruments, with support by the IM2019 organizing team.

“THE ALRO CATALOGUE” is geproduceerd door Otto E. van Poelje, onder auspiciën van de Nederlandse Kring voor Historische Rekeninstrumenten, met ondersteuning van het IM2019-organisatieteam.


Presentation by David RancePresentatie door David Rance

“THE ALRO CATALOGUE” is for sale at € 35.- (in euro’s).
Additional shipping costs are:
      € 4.- for shipping within the Netherlands (NL), or
      € 9.- for shipping abroad: outside the Netherlands (NL)
Note that the € 9.- tariff applies for shipping to any other country in the world.

“THE ALRO CATALOGUE” wordt verkocht voor € 35.-.
Extra verzendkosten zijn:
      € 4.- voor verzending binnen Nederland (NL), of
      € 9.- voor verzending buiten Netherlands (NL)
NB: het tarief van € 9.- geldt voor verzending naar elk ander land.

Orders for the ALRO BOOK can be placed via PayPal by one of the two next buttons

Bestellingen voor het ALRO BOEK kunnen via PayPal worden geplaatst met behulp van één van de twee volgende knoppen

ALRO BOOK: shipping within NLALRO Boek: verzendkosten binnen NL

€39,-
ALRO BOOK: shipping outside NLALRO BOEK: verzendkosten buiten NL

€44,-

Alternatively, orders can be placed by bank account transfer:
send e-mail to:
Als alternatief kunnen bestellingen worden geplaatst via bankoverschrijving:
stuur een e-mail naar:
@