Casting out ninesNegenproef
Casting out elevensElf-proef
Improved checksumBetere controlesom
Credit cardCreditcard
Verhoeff

Checksum calculator simulationsSimulaties van controlesom-calculators

This page shows some interactive animations of simple checksum calculators. For more information on these and other machines, see the Calculating History site.

Deze pagina toont enkele interactieve animaties van eenvoudige controlesom-rekenmachines. Ga voor meer informatie over deze en andere machines naar de “Calculating History” site.

Select one of the tabs

Selecteer één van de tabbladen

Malý's device for casting out nines.Malý's negenproef-apparaat.

“Casting out nines” is a method to check simple calculations by deriving a checksum.
To check C = A + B, or C = AB, or C = A × B, or C = A / B:
De negenproef is een methode om eenvoudige berekeningen te controleren met behulp van een controlesom.
Controleert C = A + B, of C = AB, of C = A × B, of C = A / B:

Reumhelm Controlex

A device for casting out elevens.
To check C = A + B, or C = AB, or C = A × B, or C = A / B:
Een apparaat dat de elfproef uitvoert.
Controleert C = A + B, of C = AB, of C = A × B, of C = A / B:

Improved checksum calculatorVerbeterde controlesom-calculator

A general formula for checksums is Een algemene formule voor controlesommen is
nΣi=1   wi ai = 0 mod p
wherewaarbij   ai = i th digit of the number e cijfer van het getal a
wi = i th weight (integer) e gewicht (geheel getal)
p = an integergeheel getal
For a specific application, wi and p can be choosen to best detect errors that are often occurring in that application.
Different wi's for each i and a prime number p are a good start.
Alfred Henry Fielding Richardson, from New Barnet, Hertfordshire, UK, proposed an algorithm for account numbers with a complicated weighting scheme, and p = 11:
Voor een specifieke toepassing kunnen wi en p zó worden gekozen dat ze het beste de fouten detecteren die vaak voorkomen in die toepassing.
Het is slim om te beginnen met verschillende wi's voor elke i en een priemgetal voor p.
Alfred Henry Fielding Richardson uit New Barnet, Hertfordshire, ontwikkelde een algoritme voor rekeningnummers met een ingewikkeld wegingsschema en p = 11:

3a1 + 6a2 + 8a3 + 5a4 + 7a5 + 10a6 + 2a7 + 4a8 + 9a9 + a10 = 0 mod 11

a10 is shown in the small window at the top left.
Because p = 11, it is possible that a10 = 10, which is indicated by an 'A'.

a10 verschijnt in het kleine venster linksboven.
Omdat p = 11, kan het gebeuren dat a10 = 10, wat door een 'A' wordt weergegeven.

Usage:Gebruiksaanwijzing:

 

Pure Oil Company credit card number calculatorcalculator voor creditcardnummers

Credit card numbers obey a checksum invented by Hans P. Luhn, of IBM.
For the digits ai of a number a, with a1 being the right-most digit.
Creditcardnummers voldoen aan een controlesom die is uitgevonden door Hans P. Luhn, van IBM.
Voor de cijfers ai van een getal a, waarbij a1 het meest rechtse cijfer is, geldt:
12Σi=1 {   i is odd:oneven:    ai
  i  is even:even:  2ai mod 9
}  = 0 mod 10
IBM patented a device for computing the checksum.
A much simpler device was invented by Leonard C. Zitnik, for the Pure Oil Company.
Oil companies were early creditcard issuers, for easy payment in their gasoline stations.
IBM patenteerde een apparaat voor het berekenen van de controlesom.
Een veel eenvoudiger apparaat werd uitgevonden door Leonard C. Zitnik voor de Pure Oil Company.
Oliemaatschappijen waren vroege uitgevers van creditcards voor eenvoudige betalingen in hun benzinestations.

Try 4408 0412 3456 7890. If the credit card number is correct, the procedure ends with the disk pointer at the red triangle.

Probeer eens 4408 0412 3456 7890.
Als het creditcardnummer correct is, staat aan het einde van de procedure de puntige aanwijzer van de draaischijf bij de rode driehoek.

Please waitEven geduld
Bank note GN4480100S8
 
TryProbeer GN4480100S8 !

A calculator for Verhoeff's algorithm

Een calculator voor het algoritme van Verhoeff

Unlike the devices shown in the other tabs, the checksum algorithm derived by the Dutch mathematician Jacobus (Koos) Verhoeff is not based on weighted-adding-modulo-some-number.
Verhoeff's algorithm uses multiplications in point group D5, and a permutation.

In tegenstelling tot de apparaten die op de andere tabbladen worden weergegeven, is het controlesom-algoritme dat de Nederlandse wiskundige Jacobus (Koos) Verhoeff heeft ontwikkeld niet gebaseerd op gewogen-som-modulo-een-getal.
Het algoritme van Verhoeff maakt gebruik van vermenigvuldigingen in de puntgroep D5 en een permutatie.

This algorithm was used for numbering old German banknotes (Deutsche Mark). These numbers also contain letters, which are converted to digits by the table at the right.
Select the numbers by setting the red sliders, left to right. Note that when setting the slider for a number, the next column of numbers changes. The last column gives the rightmost digit of the banknote number.

Het algoritme werd gebruikt voor de serienummers van oude Duitse bankbiljetten (Deutsche Mark). Deze cijfers bevatten ook letters, die in de tabel rechts worden omgezet in cijfers.
Selecteer de cijfers door de rode schuifregelaars van links naar rechts in te stellen. Houd er rekening mee dat, wanneer je de schuifregelaar voor een getal instelt, de volgende kolom met getallen verandert. In de laatste kolom staat het meest rechtse cijfer van het bankbiljetnummer.

More infoMeer info