Gerber's Equameter (Chris Staecker's adapted simplified version) aangepaste eenvoudige versie)If your graph does not match the green x-scale, set your x-scale using the Als de grafiek niet past bij de groene x-schaal, stel de x-schaal in met de Gerber Variable Scale
   
 Note that the function in Step 1 uses the green x.  NB: de functie in Stap 1 gebruikt de groene x.
Set the degree or Fourier orderStel de graad of Fourierorde in:
Move the curve of the curvesheet over the first blue pointPlaats de curve van het curve-blad op het eerste blauwe punt (x=0).
Move the hairline of the scales over the first blue pointPlaats de haarlijn van de schalen op het eerste blauwe punt (x=0).
Read the numbers under the letters indicated in row x=0 of the table and write them in the boxes. Lees de cijfers onder de letters aangegeven in rij x=0 van de tabel en schrijf ze in de vakken.
 
Totals have been calculated. Ready.Totalen zijn berekend. Klaar.
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A B C D E F G H I Equameter invented by H. Joseph Gerber. Info at faculty.fairfield.edu/cstaecker/machines/equameter.html Equameter uitgevonden door H. Joseph Gerber. Meer informatie: faculty.fairfield.edu/cstaecker/machines/equameter.html
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100
Simplified Equameter by Chris Staecker and Andries de Man. Licensed under CC BY-NC-SA 4.0